Σας ενημερώνουμε ότι οι αγώνες δε θα ξεκινήσουν πριν τις 13.00.
Παρακαλούνται οι αθλητές να επικοινωνούν με τον επιδιαιτητή στο τηλ 6942072646