Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ο.Α.Χ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Την…