Καταστατικό Ο.Α.Χ.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

“ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1

Η επωνυμία του Αθλητικού Σωματείου είναι “ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” και έχει την έδρα του στη Χαλκίδα.

 

Άρθρο 2

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων της Αντισφαίρισης , Τοιχοσφαίρισης, Beach Racket και BeachTennisη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μελών και αθλητών του με την άσκησή τους στα πιο πάνω αθλήματα και τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού επιδιώκεται με οποιοδήποτε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά δε με:

α) Τη δημιουργία και λειτουργία γηπέδων αντισφαίρισης  τοιχοσφαίρισης ,Beach Racket και BeachTennisκαθώς και ασκητηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την άθληση των μελών και αθλητών του.

β) Τη διοργάνωση αγώνων και τη συμμετοχή των αθλητών του σε αγώνες αντισφαίρισης. τοιχοσφαίρισης, Beach Racket και BeachTennis.

γ) Τη λειτουργία σχολών – ακαδημιών αντισφαίρισης, τοιχοσφαίρισης Beach Racket και BeachTennisγια την διάδοση και εκμάθηση των εν λόγω αθλημάτων σε μικρής ηλικίας αθλητές.

δ) Τη συνεργασία με συγγενή αθλητικά Σωματεία Ελληνικά και αλλοδαπά καθώς και με άλλους Συλλόγους που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ε) Τη οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων κ.λ.π. και την ενημέρωση των μελών του και του κοινού με δημοσιεύσεις και διάφορες εκδόσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ

 

Άρθρο 3

Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγράφει ως μέλος του Σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του

ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου και έγκριση του Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγράφει ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επί πλέον για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.

Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο Σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς και σε Βαλκανικούς Αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες.

Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.

Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους χωρίς δικαίωμα ψήφου σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο ή στον Αθλητισμό. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ ενική Συνέλευση του Σωματείου μετά από πρόταση του Δ.Σ.

 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 4

  1. Δεν μπορεί να εγγράφει και να είναι μέλος του Σωματείου:

α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του,

β) όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος

γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,

δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.

2527/1999, ήτοι για μη τήρηση του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού ιδεώδους από την Ε.ΦΙ.Π, και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.

  1. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου το προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πόσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Δ.Σ. ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού Σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για Σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

3) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και

όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού Σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του

σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

4) Αθλητής μπορεί να εγγράφει ως μέλος του Σωματείου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

5) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από Δ.Σ. του Σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

 

Άρθρο 5

Όποιος θέλει να εγγράφει ως μέλος του Σωματείου υποχρεούται να καταβάλει μαζί με την αίτηση του ποσό 60 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής.

Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε χρόνο ποσό 100 ευρώ για ετήσια συνδρομή το οποίο εισπράττεται προκαταβολικά σε δύο δόσεις κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους. Τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. Κάθε μέλος του Σωματείου που καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του πάνω από ένα (1) χρόνο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί από τον Ταμία του Σωματείου, ο οποίος και ευθύνεται αν δεν αναφέρει εμπροθέσμως στο Δ.Σ. τους καθυστερούντες. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα της αναγραφής των ονομάτων των μελών που καθυστερούν ως άνω την πληρωμή της συνδρομής τους στους πίνακες ανακοινώσεων των γηπέδων και των γραφείων του Σωματείου.

Το Σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το Σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων.

 

Άρθρο 6

Τα μέλη του Σωματείου έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό και τους ισχύοντες νόμους περί Σωματείων εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται και υποχρεούνται:

α) να μετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου και να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του,

β) να μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων,

γ) να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου,

δ) να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Σωματείου και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων. Επίσης έχουν δικαίωμα να διορίζονται ως αντιπρόσωποι του Σωματείου για να συμμετάσχουν στις συνελεύσεις των υπερκειμένων Ενώσεων ή Ομοσπονδιών στις οποίες το Σωματείο είναι μέλος, καθώς και να εκλέγονται ως μέλη της διοικήσεως τού-

των. Ο ανωτέρω διορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου αφού συνταχθεί προς τούτο σχετικό πρακτικό το οποίο αποστέλλεται εγκαίρως στη Διοίκηση της υπερκείμενης Ένωσης ή Ομοσπονδίας. Αντιπροσώπευση του Σωματείου σε υπερκείμενες αρχές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν επιτρέπεται.

 

Άρθρο 7

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από το Σωματείο εάν το δηλώσουν εγγράφως στο Δ.Σ. Κάθε διαγραφόμενο ή παραιτούμενο μέλος δεν έχει καμιά απαίτηση επί των καταβληθέντων υπ’ αυτού ποσών εγγραφής και συνδρομών ή δωρεάς και εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του Σωματείου για τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει κατά το χρόνο που ήταν μέλος αυτού όπως και για κάθε ζημιά που έχει προξενήσει τυχόν στην περιουσία του Σωματείου. Κάθε μέλος με την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής του θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του κανονισμού του Σωματείου.

 

Άρθρο 8

Σε κάθε μέλος που αντιδρά ή παρεμβάλλει εμπόδια στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του Σωματείου και στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ή η διαγωγή του και η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Σωματείου επιβάλλονται από το Δ.Σ. οι ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:

α) επίπληξη

β) προσωρινή αποβολή μέχρις ενός (1) έτους

γ) οριστική αποβολή και διαγραφή.

 

Ιδιαίτερα το Δ.Σ. προβαίνει στη διαγραφή μέλους με αιτιολογημένη απόφασή του και για τους ακόλουθους λόγους:

α) για τη μη πληρωμή των συνδρομών του επί ένα (1) χρόνο β) για τη μη τήρηση ευπρεπούς συμπεριφοράς και ευκοσμίας στις διάφορες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, αθλητικούς αγώνες του Σωματείου ή και στους χώρους των εγκαταστάσεων τούτου (γήπεδα, εντευκτήριο κ.λ.π.)

γ) για τη συστηματική παράβαση των διατάξεων του καταστατικού ή του κανονισμού ή την εναντίωσή του στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ. Σ.

δ) για την ανειλικρινή συμπεριφορά του προς το Σωματείο και τα συμφέροντα αυτού ή για αδιαφορία προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ε) για την απουσία του σε τρεις (3) τακτικές γενικές συνελεύσεις.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που διώκεται πειθαρχικά ένα μέλος πρέπει προηγουμένως να καλείται από το Δ.Σ. σε απολογία μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Σε κάθε περίπτωση επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων το διωκόμενο μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γ. Σ. για ακύρωση της σε βάρος του απόφασης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, χωρίς να αναστέλλεται στην περίπτωση αυτή η απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 9

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την εγγραφή του στο Σωματείο και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο πρόσωπο καθώς και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα, χάνεται δε μετά από έγγραφη παραίτηση του ή διαγραφή κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., η οποία μπορεί να προσβληθεί χωρίς ανασταλτική δύναμη ενώπιον της αμέσως επομένης Γ. Σ. Διαγραφή μέλους που προσβλήθηκε ενώπιον της Γ. Σ. και ακυρώθηκε θεωρείται ως μη γενομένης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 10

Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές (9) Δ.Σ. που έχει τριετή θητεία και εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γ. Σ. με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, τα δε μέλη του προέρχονται από μέλη του Σωματείου. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχτηκαν συνέρχονται και συνεδριάζουν με επιμέλεια του συμβούλου που πλειοψήφησε για να συγκροτηθούν σε Σώμα εκλέγοντας μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Έφορο, Γ. Γραμματέα και Ταμία του Σωματείου. Ειδικότερα ως προς το αξίωμα του Εφόρου μπορεί το Δ.Σ. να διορίσει εκ των μελών του βοηθούς αυτού στους οποίους θα κατανέμει συγκεκριμένες αρμοδιότητες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Σωματείου και προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας τούτου.

Η τριετής θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την συγκρότησή του σε Σώμα και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γ. Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα και όταν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος.

Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. κωλύεται ή παραιτηθεί αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους, αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες συγκαλείται η Γ. Σ. για την εκλογή αντικαταστατού του παραιτηθέντος μέλους. Αν αυτός που αποχώρησε έχει οποιοδήποτε αξίωμα το Δ.Σ. αποφασίζει για την ανάθεση του αξιώματος τούτου σε κάποιο από υπόλοιπα μέλη του.

Σε περίπτωση θανάτου, εκπτώσεως ή παραιτήσεως κατά τη διάρκεια της θητείας περισσοτέρων του 1/2 των μελών του Δ.Σ. ή ταυτοχρόνου παραιτήσεως του Προέδρου, Γραμματέως, Εφόρου και Ταμία συγκαλείται Γ. Σ. μέσα σε ένα (1) μήνα από την τελευταία παραίτηση για να εκλέξει νέο Δ.Σ. και αν μεν η εκλογή αυτή γίνει μέσα στο πρώτο έτος της θητείας του παραιτηθέντος Δ.Σ. το νέο Δ.Σ. συνεχίζει τη θητεία του παραιτηθέντος, άλλως η θητεία του νέου Δ.Σ. ισχύει για τρία (3) χρόνια.

Άρθρο 11

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και όποτε κρίνεται αναγκαίο ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, καθώς και αν το ζητήσουν με αίτησή τους τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι του Δ.Σ. στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε ο Πρόεδρος πρέπει να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αν δε ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή μπορούν να το κάνουν οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκλιση.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη τουλάχιστον οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς ή δέκα (10) συνολικά συνεδριάσεις του Δ.Σ. στη διάρκεια της θητείας του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο και να αντικατασταθεί με απόφαση του Δ.Σ. Κάθε μέλος ευθύνεται μόνο για τις αποφάσεις που παίρνονται όταν είναι παρόν, δεν ευθύνεται δε εάν είναι παρόν και διαφωνήσει και καταχωρηθεί τούτο στα πρακτικά.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιοσδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από τα μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

 

 

Άρθρο 12

Το Δ.Σ. διοικεί υπευθύνως το Σωματείο βάσει των νόμων και του καταστατικού και αποφασίζει σε κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο, προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό καθορίζοντας και την αντιμισθία του, η οποία υποχρεωτικά αναγράφεται στον καταρτιζόμενο και εγκρινόμενο προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ. Σ. και γενικώς επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων περί των οποίων δεν ορίζει άλλως ο νόμος ή το καταστατικό.

Επίσης το Δ.Σ. τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: α) Μητρώου μελών, β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων – Εξόδων, ε) Περιουσιακών Στοιχείων, στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τα αρμόδια όργανα.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέρφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

 

Άρθρο 13

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων των αρχών καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων σε όλες τις σχέσεις και διαφορές αυτού. Συγκαλεί προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δίνει το λόγο στους ζητούντες τούτο κατά σειράν και τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπομένους, κηρύσσει την έναρξη και λύση των συνεδριάσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνεδρίαση η οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ. Σ. υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα εν γένει έγγραφα του Σωματείου, τα εντάλματα πληρωμών ως και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Παρακολουθεί και εποπτεύει την καλή λειτουργία των γραφείων του Σωματείου και συντονίζει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την επιτυχία του σκοπού του. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος και τούτου ο Έφορος.

Άρθρο 14

Ο Έφορος έχει τη μέριμνα για τη σωστή εφαρμογή του καταστατικού και του κανονισμού φροντίζει για την τήρηση της τάξης στα γήπεδα και τις λοιπές εγκαταστάσεις του Σωματείου καθώς και στους αγώνες. Επίσης φροντίζει για τη διοργάνωση όλων των αθλητικών αγώνων ή εκδηλώσεων του Σωματείου και είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση και συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων και των εγκαταστάσεων του Σωματείου, τηρώντας προς τούτο και το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία επί όλων των μελών και αθλητών σύμφωνα με το καταστατικό και εισηγείται στο Δ.Σ. τα πειθαρχικά μέτρα και την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από το καταστατικό κατά των παραβατών μελών.

 

Άρθρο 15

Ο Γραμματέας φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί το μητρώο μελών, τα πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ. Σ. και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και επιμελείται για την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής καθώς και όλα τα έγγραφα του Σωματείου. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος διοριζόμενος από τον Πρόεδρο.

 

Άρθρο 16

Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων του Σωματείου (συνδρομές, εγγραφές, έκτακτες εισφορές κ.λ.π.) με διπλότυπες αποδείξεις που έχουν την υπογραφή του και τη σφραγίδα του Σωματείου καθώς και όλων εν γένει των εσόδων του Σωματείου. Κάνει όλες τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά την έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Τηρεί το βιβλίο εσόδων -εξόδων και όλα τα βιβλία της διαχειρίσεως, μεριμνά για την είσπραξη όλων των οφειλών προς το Σωματείο, υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε μήνα ή όποτε ζητείται από τον Πρόεδρο λεπτομερή έκθεση της χρηματικής καταστάσεως του ταμείου καθώς και κατάσταση των μελών που δεν πληρώνουν τις συνδρομές τους. Καταρτίζει εντός του μηνάς Σεπτεμβρίου κάθε έτους τον οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους και υποβάλλει τούτον προς έγκριση στο Δ.Σ. στο τέλος δε του έτους συντάσσει τον απολογισμό και ισολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και της διαχειριστικής περιόδου όλου του έτους βάσει των οποίων το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό. Είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή οικονομική ή διαχειριστική ανωμαλία . Μπορεί να διορίζει εισπράκτορα μετά από έγκριση του Δ.Σ. και να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο του Σωματείου να ενεργεί τις εισπράξεις ή τις πληρωμές επ’ ονόματι του Σωματείου ή αυτού. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε τράπεζα σε λογαριασμό του Σωματείου τις εισπράξεις και τα έσοδα του Σωματείου και δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερα από χίλια (1000 ευρώ).

Αν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται και δεν εκτελεί τα καθήκοντά του κηρύσσεται έκπτωτος και αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 17

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

Άρθρο 18

Η Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.) των μελών του σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. Τακτική Γ. Σ. συγκαλείται μία (1) φορά το χρόνο,  τον μήνα Ιανουάριο, έκτακτη δε όποτε κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Δ.Σ. ή όποτε ήθελε ζητήσει τούτο με αίτηση προς το Δ.Σ. το 1/5 των ταμιακώς εντάξει μελών του Σωματείου στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος και τα θέματα που επιβάλλουν την σύγκλισή της, στην περίπτωση δε αυτή είναι υποχρεωμένο το Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ. Σ. μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης διαφορετικά τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση μπορούν να συγκαλέσουν νομότυπα Γ. Σ. με δική τους πρόσκληση. Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισό (1/2) συν ένα μέλη του Σωματείου που είναι ταμιακώς τακτοποιημένα και έχουν δικαίωμα ψήφου, σε περίπτωση δε μη απαρτίας συνέρχεται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες νέα επαναληπτική Γ. Σ. με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών. Οι αποφάσεις της Γ. Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

 

Άρθρο 19

Η σύγκλιση τακτικής ή έκτακτης Γ. Σ. γίνεται με πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα και αποστέλλεται στα μέλη του Σωματείου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ. Σ. πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γ. Σ. Στην πρόσκληση αναφέρεται λεπτομερώς ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα πραγματοποίησης της Γ. Σ. καθώς και

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επίσης δε ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα σύγκλισης της επαναληπτικής Γ. Σ. σε περίπτωση μη απαρτίας της πρώτης.

 

Άρθρο 20

Κατά την τακτική Γ. Σ.  λογοδοτεί το Δ.Σ. διά του Προέδρου επί των πεπραγμένων του προηγουμένου έτους, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμιακής διαχείρισης καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και μετά από αυτά η Γ. Σ. αποφασίζει για την έγκριση τους ή όχι καθώς και την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Επίσης εγκρίνεται ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του επόμενου έτους τον οποίον υποχρεωτικά καταρτίζει το Δ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Άρθρο 21

Κάθε τρία (3) χρόνια διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη εννεαμελούς (9) Δ. Σ. και τριμελούς (3) εξελεγκτικής επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι η αυτή η ίδια με τη θητεία του Δ.Σ. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν εγγράφει τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν ως μέλη του Σωματείου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως προς το Δ.Σ. μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν από την πρώτη ημερομηνία σύγκλισης της Γ. Σ. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφίων κάθε μέλος ψηφίζει ελεύθερα αυτούς που κατά την κρίση τους είναι κατάλληλοι για τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που πήραν τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για τη σειρά των επιτυχόντων. Από αυτούς θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη για μεν το Δ.Σ. οι εννέα (9) πρώτοι κατά σειρά, για δε την Ε.Ε. οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά, όλοι δε οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή (3) Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ. Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 22

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως γίνεται κάθε χρόνο, πριν από την ετήσια τακτική Γ. Σ. με την φροντίδα της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε. Ε), η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται για τρία  (3) χρόνια από τη Γ. Σ με μυστική ψηφοφορία. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου χωρίς να παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία του και συντάσσει έκθεση περί της οικονομικής διαχειρίσεως την οποία υποβάλει στην πρώτη ετήσια τακτική Γ. Σ. Τα εκλεγέντα μέλη της Ε.Ε. κατά την πρώτη συνεδρίασή τους εκλέγουν τον Πρόεδρο αυτής ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της και οι συντασσόμενες εκθέσεις προς τη Γ. Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 23

Οι πόροι του Σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές και οι εισφορές των μελών, οι επιβαλλόμενες τυχόν έκτακτες εισφορές από τη Γ. Σ. οι τόκοι των κεφαλαίων, οι δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες, οι επιχορηγήσεις του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών και άλλων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, οι διάφορες προσφορές και ευεργεσίες, το προϊόν διαφόρων εράνων και λαχείων, κάθε είσπραξη που προέρχεται από τη διοργάνωση διαφόρων εορτών, παραστάσεων, συναυλιών, αγώνων και άλλων εκδηλώσεων του Σωματείου ή εκ της παροχής πνευματικών, τεχνικών ή άλλης φύσεως εργασιών προκύπτουσα ωφέλεια, ποσοστά προερχόμενα από οποιαδήποτε πώληση, τα δικαιώματα συμμετοχής παντός προσώπου σε οποιανδήποτε εκδήλωση του Σωματείου, κάθε ωφέλεια που προκύπτει από τις εγκαταστάσεις του Σωματείου ή προέρχεται από διάφορες εκδόσεις ή δημοσιεύσεις κ.λ.π. καθώς και κάθε έσοδο που προέρχεται από τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

Άρθρο 24

Η διάλυση του Σωματείου και η τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ. Σ. και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και απαρτίζεται από το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον των ταμιακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου η περιουσία του διατίθεται στην Γ.Γ.Α.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 25

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από τη Γ. Σ. σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του Σωματείου ο οποίος μετά την έγκριση του από τη Γ. Σ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 26

Το Σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει την επωνυμία του, το έτος ιδρύσεως 1977 και το έμβλημα του Σωματείου.

 

Άρθρο 27

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 27 άρθρα που τροποποιούν μερικώς το προηγούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/1999 και επαναδιατυπώνεται στη δημοτική γλώσσα όπως αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.  /4-9-2017 απόφαση της Έκτακτης Γ. Σ. του Σωματείου.

ΧΑΛΚΙΔΑ 4/9/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                 ΡΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ιδρυτικά Μέλη

Αίσωπος Αλέξανδρος

Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος

Αναγνωστοπούλου Λίτσα

Ανδρικόπουλος Θεόδωρος

Γαλάνη Σούλα

Δημητριάδης Ιωάννης

Δημητρίου Δημήτριος

Καμπούρη Μάγδα

Καραπανάγου Ρένα

Κλημεντίδης Σωτήριος

Κλημεντίδη Βασιλική

Λαουτάρης Γαληνός

Νικολάου Μιχαήλ

Ντούνιας Πέτρος

Παπαϊακώβου Ευθύμιος

Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος

Παπαστρατής Θρασύβουλος

Ρούμπου Αθανασία

Σκλιά Παρασκευή

Τανισκίδης Ιωάννης

Φιλιππίδης Γεώργιος

Χανιάς Κωνσταντίνος